26-04-2017

– Kiểm tra chất lượng của nguyên liệu đầu vào
– Kiểm tra chất lượng sản phẩm xuất xưởng.
– Lập báo cáo kết quả kiểm tra
– Biết sử dụng Word -excel